Cennik

Kancelaria dokłada wszelkich starań, abyście Państwo byli usatysfakcjonowani z naszych usług. Każda sprawa jest traktowana przez nas indywidualnie, przy zastosowaniu zasady minimalizacji kosztów. Staramy się informować o wszelkich następstwach finansowych planowanych działań. Poniżej prezentujemy ogólne zasady rozliczeń z klientami Kancelarii.

Porady prawne.
Szacunkowy koszt porady prawnej dla klienta indywidualnego wynosi 150,00 zł netto. Porada obejmuje jedno, około 45-minutowe spotkanie. W razie, gdyby klient zdecydował się powierzyć Kancelarii dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

Opiniowanie oraz sporządzanie umów.
Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy zależy od stopnia jej skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. Stawka w tego typu sprawach jest ustalana indywidualnie w oparciu przede wszystkim o szacowany czas niezbędny do jej sporządzenia.

Zakładanie spółek prawa handlowego.
Wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione od wyboru formy działalności, przy której utworzeniu ma być świadczona pomoc prawna oraz sposobu jej rejestracji. W trakcie pierwszego spotkania, ustalany jest szacunkowy koszt utworzenia spółki, uwzględniający wynagrodzenie Kancelarii jak inne należności, do których poniesienia będziecie Państwo zobowiązani w trakcie całego procesu – począwszy od podpisania umowy skończywszy na uzyskaniu wpisu w rejestrze.

Sprawy sądowe.
Koszt prowadzenia sprawy sądowej jest za każdym razem ustalany indywidualnie i w dużej mierze zależy od charakteru sprawy, jej złożoności oraz pracochłonności. Wynagrodzenie może być ustalone całościowo lub dla poszczególnych etapów sprawy, tj.:
– reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym,
– reprezentowanie przed organami administracji publicznej,
– reprezentowanie przed sądem I instancji,
– reprezentowanie przed sądem II instancji,
– sporządzenie skargi kasacyjnej,
– pozostałe zlecone czynności,

W typowych sprawach dotyczących pozwu o zapłatę obowiązuje minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu, i tak:
– do 500 zł – 90 zł;
– powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
– powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
– powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
– powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
– powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
– powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
– powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
– powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł

W celu uzyskania informacji o szacowanym wynagrodzeniu Kancelarii, z uwagi na różnorodność spraw i konieczność poznania stanu faktycznego sprawy, prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub przez e-mail z możliwie dokładnym opisem sprawy.